Договір публічної оферти

Договір №_________

про надання послуг інформаційно-консультаційного характеру

м. Київ «____»____________ 2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Договір укладено між Фізичною особою підприємцем Заїченко Денисом Олександровичем(у подальшому іменується «Виконавець»),та ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ (у подальшому іменується «Замовником»), що надалі спільно іменуються «Сторони», володіючи повною дієздатністю та усвідомлюючи наслідки своїх дій, уклали цей Договір про наступне:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику послуги інформаційно-консультаційного характеру, згідно з узгодженим планом, (далі - послуги), прописаним в Додатковій угоді до даного договору, та являється невід'ємною частиною даного договору.
2.2. Факт оплати Замовником Послуг свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі
.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов'язується:
3.1.1. На підставі цього Договору забезпечити належне надання Послуг, передбачених в Додатковій угоді до даного договору
3.1.2 Надавати Послуги впродовж календарного місяця.
3.1.3 В процесі надання Послуги Виконавець:
- зобов'язується інформувати та чітко дотримуватися строків прийнятих в роботу завдань.
- інформувати замовника про етапи виконання.
3.2 Права виконавця:
3.2.1 вимагати від Замовника своєчасної оплати наданих за цим Договором послуг
3.2.2 вести облік переданої Замовнику інформації;

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник має право:
4.1.1. Отримувати Послуги, передбачені цим Договором
4.1.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору
4.1.3. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за два дні в письмовому вигляді

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Замовник щомісячно виплачує Виконавцю винагороду за надані ним послуги у розмірі 9500 гривень (дев'ять тисяч п'ятсот гривень) шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.2. Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України - гривні
5.3. Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Виконавець усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору призводить до його розірвання Замовником в односторонньому порядку
6.3. Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці інформацію, що надається кожною із Сторін в зв’язку з виконанням цього Договору, не відкривати і не розголошувати цю інформацію будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.
6.4. Підписанням даного Договору Сторони підтверджують, що вони дійшли згоди по всіх його істотних умовах, а також те, що з моменту підписання Договору всі попередні домовленості й переписка щодо предмета Договору втрачають чинність.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Виконавець і Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності цим Договором в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і які неможливо було запобігти розумними заходами
.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє протягом всього терміну зазначеного в ньому.
8.2. Цей Договір може бути припинений (розірваний) за згодою Замовника і Виконавця.
8.3. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від обов’язку повністю погасити свої грошові зобов’язання за отримані послуги. У випадку дострокового розірвання Договору, Замовник не здійснює оплату за послуги, які ще не були надані.


9. РЕКВІЗИТИ


ВИКОНАВЕЦЬ


ФОП Заиченко Д. О.


ДРФО 3312806657,
п/р UA583220010000026008310029303,
Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК
МФО 322001
ЄДРПОУ Банку 21133352


Підпис _____________________________________________

ЗАМОВНИК